Główny Księgowy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Agnieszka Nowosad Stanowisko: Główny Księgowy
Email:
Obowiązki:

Do kompetencji i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)        przestrzeganie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych i innych aktów prawnych aktualnych w dacie obowiązywania Regulaminu w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

2)        nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem projektu planu finansowego działalności Teatru,

3)        przygotowywanie analiz w zakresie:

a)    wykonania planu finansowego,

b)   realizacji zadań finansowo – rzeczowych,

c)    kosztów i przychodów,

d)   zobowiązań i należności,

4)        opracowywanie i nadzór nad realizacją planu kontroli zarządczej oraz opracowywanie

       sprawozdania rocznego w tym zakresie,

5)   prowadzenie rachunkowości Teatru   w sposób zapewniający:

a)    właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b)   bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

c)    terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

d)   ochronę mienia należącego do Teatru w szczególności poprzez terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za powierzone mienie,

e)    prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

6)  zapewnienie - pod względem finansowym - prawidłowości umów zawieranych przez

      Teatr,

7 )  kontrasygnowanie wszelkich umów zawieranych przez Teatr, w tym, w szczególności

      umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

8)   przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

9)  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz           spłaty zobowiązań,

10)  analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Teatru,

11) nadzorowanie prawidłowej archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych Teatru.

2